فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران،دانشگاه یزد،یزد،ایران

چکیده

اکثر آیین‌نامه‌های موجود- بر خلاف برش- برای اعضای بتن مسلح تحت پیچش مقاومت پیچشی ناشی از بتن () را پس از ترک در نظر نمی‌گیرند. در این مقاله مقاومت پیچشی تیر‌های بتنی مسلح با آرماتور طولی و بدون خاموت، هنگام و بعد از ترک خوردگی مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل سازی در نرم افزار ANSYS که بر اساس نظریه­ی المان محدود پایه ریزی شده، صورت گرفته است.نتیجه های حاصل از مدلسازی با نتیجه های آزمایشگاهی مقایسه شده است. این نتیجه های با نتیجه های آزمایش ها سازگار بوده و نشان دهنده­ی وجود مقاومت پیچشی پسماند، در تیرهای بتنی مسلح شده با آرماتور طولی تنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the behavior of concrete beams torsion with longitudinal reinforcement only in the finite element method

نویسندگان [English]

  • R. Pourhosseini
  • R Morshed
  • A.H. Khaje Hosseini

Faculty of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Most existing regulations, unlike cutting, do not provide for reinforced concrete reinforcement for reinforced concrete members after cracking. In this paper, the torsional strength of reinforced concrete beams with longitudinal and non-silent reinforcement is modeled and examined during and after cracking. This modeling is based on ANSYS software, which is based on finite element theory. The results of the modeling have been compared with the laboratory results. These results are consistent with the results of experiments and show that there is a residual complexity of the residue in concrete beams reinforced with longitudinal reinforcement alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • limited components
  • longitudinal reinforcement
  • concrete beams
  • Torsion

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ودﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ ،             [1] ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ     ” آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان     )آﺑﺎ(  . 1382 ، .رﯾﺰی ﮐﺸﻮر،ﻣﺮﮐﺰﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ واﻧﺘﺸﺎرات [2] ACI 318-05.“Building Code Requirements for Structural Concrete (318-05) and Commentary,” (318R-05). American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.,2005. [3] “ANSYS”, ANSYS User’s Manual 5.4, ANSYS, Inc., Canonsburg, Pennsylvania, 1997. ﻓﮕــﺎن. م.ج.ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﺣﺠﺘــﯽ  م.ح. ،“ ﺗﺤﻠﯿــﻞ اﺟــﺰای   [4]  . 1381 ، .،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران“ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﯿﻨ ﯽ.ا.ح. ""ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آرﻣﺎﺗﻮر ﻃـﻮﻟﯽ ﺑـﺮ        [5] ﻣﻘﺎوﻣــﺖ ﭘِﯿﭽــﺸ ﯽ اﻋــﻀﺎی ﺑﺘﻨــﯽ""، ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـــﯽ ارﺷـــﺪ، داﻧـــﺸﮑﺪه ﻋﻤـــﺮان، داﻧـــﺸﮕﺎه   .1383ﯾﺰد، ﻣﻌﺎوﻧــﺖ اﻣــﻮر ﻓﻨــﯽ ودﻓﺘــﺮ اﻣــﻮر ﻓﻨــﯽ و ﺗــ     ﺪوﯾﻦ [6] دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزی ﻟـﺮزه   ”ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ،  ای ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی   ، ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ رﯾـــﺰی   “ﻣﻮﺟـــﻮد ﮐــﺸﻮر،ﻣﺮﮐﺰﻣﺪارک ﻋﻠﻤــﯽ واﻧﺘــﺸﺎرات، ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺎه   ﺑﯿﻦ  .1381 ، . اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ [7] Koutchoukali N. and Belarbi, A. “Torsion of High-Strength Reinforced Concrete Beams and Minimum Reinforcement Requirements,” Structural Journal of the American Concrete Institute, Vol. 98, No. 4, pp. 462-469, 2001. [8] Adam Csikos and Isstvan Hegedus.“Torsion of Reinforced Concrete Beams,”.Technical University of Budapest, Department of Reinforced Concrete Structures, H1521 Budapest, 1998.