فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از استراتژی تکاملی، بهینه‌سازی مسائلی با متغیرهای پیوسته انجام می‌شود. استراتژی تکاملی جزء روش‌های فراکاوشی است که اساسا برای مسائل با متغیر‌های پیوسته ارائه شده است و می‌تواند پارامترهای خود را حین روند بهینه‌سازی تنظیم نماید. به منظور ارزیابی، بهینه‌سازی توابع شناخته شده با استفاده از استراتژی تکاملی انجام گردیده و در نهایت نتایج حاصل ارائه شده و تاثیر پارامترهای مختلف بر روند بهینه‌سازی با ارائه جداول و نمودارهایی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز طرح بهینه یک صفحه تنش مسطح ارائه گردیده و نتایج بدست آمده از روش ارائه شده با نتایج حاصل از روش‌های دیگر مقایسه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applying an evolutionary strategy to optimize structures with continuous variables

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani Firooz Jaee
  • M.H. Afshar

Civil Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the present paper, using evolutionary strategy, optimization of problems with continuous variables is performed. Evolutionary strategy is one of the meta-exploration methods that is basically provided for problems with continuous variables and can adjust its parameters during the optimization process. In order to evaluate, optimization of known functions is performed using evolutionary strategy and finally the results are presented and the effect of different parameters on the optimization process is presented by presenting tables and graphs. And the results obtained from the presented method are compared with the results obtained from other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evolutionary strategy
  • optimize structures
  • continuous variables
  • Metacognitive methods