فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه نرم افزار و فناوری اطلاعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 گروه نرم افزار و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه نرم افزار و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

پیشینه و اهداف: در هر سیستم آموزشی، بازدهی مطلوب رویکرد آموزشی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. بدین منظور درنظر گرفتن خصوصیات شخصیتی افراد و ارائه خدمات آموزشی مطابق با خصوصیات یادگیرندگان یکی از عوامل موثر در افزایش یادگیری است. از طرفی یکی از تحقیقات سالهای اخیر در این فضا، بررسی رفتار فرد در سیستم آموزشی و استخراج خصوصیات شخصیتی به صورت تلویحی و ضمنی است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از اطلاعات تغییر/عدم تغییر همگروه یادگیرندگان در یک محیط مشارکتی پویا مبتنی بر نظریه بازی و شناسایی خصوصیات شخصیتی فردی و نیز پیش بینی احتمال تغییر/ عدم تغییر همگروه وی در طول فرآیند آموزشی است.
روش ها: در این مقاله، اطلاعات رفتاری 119 دانشجوی مهندسی کامپیوتر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، جمع آوری و با استفاده از ابزار کاوش الگوهای مکرر، برخی از جنبه های 5 عامل شخصیتی نئوی یادگیرندگان شناسایی می شود. در قدم بعدی با استفاده از قوانین توالی لاپلاس، در مورد احتمال تغییر همگروه یادگیرندگان در طی فرآیند یادگیری پیش بینی های ارزشمندی انجام می شود.
یافته ها: با کاوش رفتار یادگیرنده، شناسایی هایی در برخی از ابعاد شخصیتی نئو مانند بعد اول(در مورد افراد مضطرب)، بعد دوم (در افراد برونگرا) و بعد سوم (افراد علاقمند به تجارت تازه) و با مقدار پشتیبانی قابل قبول، به دست آوردیم.
نتیجه گیری: در قدم بعدیِ تحقیق، پیش بینی هایی در مورد احتمال تغییر همگروه در جلسات بعد تا دقت %۶۷/۴۴ به دست آوردیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Learners' Frequent Pattern Discovering in a Dynamic Collaborative Learning Environment Designed based on Game Theory 

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Fatemeh Noorani 1
  • Mohammad Hossein Manshaei 2
  • Elham Mahmoudzadeh 3
  • Mohammad Ali Montazeri 4

1 Ece Department, IUT

2 Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology

3 Department of Electrial and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

4 Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Goals: In any educational system, the optimal output of educational approach is of particular importance. Therefore, considering the personality characters of individuals and providing educational services in accordance with their characteristics is an effective factor in learning enhancement. Analyzing the data related to learner’s behavior in an educational environment and implicitly discovering the learner’s personality is a well-noticed study in recent years.
This study is aimed at using teammates’ changing / not changing datas, from a game theoretical based collaborative learning environment and identifying the learners' personality as well as predicting learners' changing/not changing behavior.
Method: In this paper, we collect information of 119 randomly selected computer engineering students and identify some aspects of the neo big 5 personality traits of learners using frequent pattern mining. In the next step, using the Laplace’s rule of succession, valuable predictions are made about the probability of teammate’s changing of learners during the learning process.
Findings: Using data mining in learners' behaviour, we identified some neo big 5 personality traits such as those in the first (neuroticism), second (extraversion), and third (openness to experience) dimensions, with an acceptable support value.
At the next step of our study, we could predict probability of the teammate changing in the next sessions. At this step, we had up to 67.44% accuracy in prediction.
Conclusions: The results of the present study can be used in any adaptive system that requires predicting group change behaviour or identifying personality dimensions based on his behaviour.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequent pattern mining
  • Laplace’s rule of succession
  • Dynamic collaborative learning environment