فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار علوم کامپیوتر- گروه تکنولوژی آموزشی- دانشگاه علامه طباطبائی

3 روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر  بازیگونه سازی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی انجام شده است. روش پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود که بدین منظور از جامعه آماری دانش‌آموزان استثنایی با نارسایی ذهنی استان کرمانشاه ، تعداد 32 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 20 جلسه به روش گیمیفیکیشن مورد آموزش قرار گرفت. ابزار پژوهش، ﻣﻘﯿﺎس اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎرﺗﺮ بود که به منظور جمع‌آوری اطلاعات در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون روی آزمودنی‌ها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که شیوه‌های آموزش مبتنی برگیمیفیکیشن بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی تأثیر مثبت معناداری دارد(01/0 P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of gamification-based Education In the educational motivation Students with Mental Disability

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasemi arganeh 1
  • Saeid Pourroostaei Ardakani 2
  • Alireza Mohseni Ezhiyeh 3
  • Roohallah Fathabadi 4

1 Psychology and Exceptional Children Education. Faculty of Psychology and Educational , Allameh Tabatabaei University

2 Assistant professor in computer science, educational technology department, allameh tabataba’i university

3 Ph.D Student of Psychology and education of Exceptional Children, University of Isfahan

4 Ph.D Student of Psychology of Exceptional Children, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

ABSTRACT
The impact of gamification on educational motivation for mentally disabled students.This study investigates the impact of gamification on educational motivation for mentally disabled students. For this, used that follows a pre and post-test for two groups of students, control and experimental. The study population covers all mentally challenged students in Kermanshah providence. The experiment sample consists of 32 students which are selected using a convenience sampling method. They randomly form two groups of 16 as control and experimental. The experimental group is given by game-based instructions, whereas the control gets ordinary lessons in the classroom. For this, a 20 sessions (ordinary and game-based) course is designed for both groups of the students. Harter motivation test is used in this research to collect data from the students. The collected data is analysed using a one-variable covariance analysis. According to the results, game-based education has a positive impact on educational motivation for mentally disabled students and The effect size of the Eta squared in research is 0/49 on the internal motivation and 0/51 is the external motive. As motivation has a high impact on people performance, Gamification, specifically in educational environments, would plays a key role for internal and external motivations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • gamification
  • Educational Motivation
  • Mentally disabled students