فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نیازها و چالش های توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تدریس آنلاین، به روش کمی و به شیوه توصیفی- تحلیلی اجرا شد. جامعه پژوهش عبارت بودند از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که تعداد 113 نفر از 10 دانشکده مختلف به عنوان نمونه، به شکل در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده‌گردید که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 849. تعیین شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی استفاده از فناوری، نگرش به تدریس آنلاین و پشتیبانی مدیریتی به ترتیب در تعیین نیازها و چالشهای اعضای هیات علمی در تدریس آنلاین دارای اولویت هستند. همچنین بین سن، رتبه دانشگاهی و سالهای تجربه تدریس اعضای هیات علمی از یک سو و نیازها و چالش هایشان در زمینه تدریس آنلاین تفاوت معناداری وجود دارد و بین جنسیت، دانشکده، سالهای تجربه تدریس آنلاین اعضای هیات علمی از یک سو و نیازها و چالش‌هایشان در زمینه تدریس آنلاین از سوی دیگر ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges of faculty professional development of Allameh Tabataba'i university in online teaching

نویسندگان [English]

  • Davood Rahimi Kinchaa 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Morteza Taheri 2
  • Esmaeil Zaraii Zavaraki 3
  • Ali Khorsandi 4

1 Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Educational Technology, Psychology and Educational Sciences , Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of examining the needs and challenges of faculty professional development of Allameh Tabataba'i University in online teaching using quantitative research method and descriptive-analytic technique. The research population included the faculty members of Allameh Tabataba'i University, 113 of whom were selected from 10 different faculties, in an accessible basis. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Its validity was determined by experts and its reliability was determined by Cronbach's alpha 0.849. The results of this study showed that, from the perspective of faculty members, the use of technology, attitudes to online teaching and administrative support have priority in determining the needs and challenges of faculty members in online teaching. There is also a significant relationship between age, academic rank and years of faculty teaching experience, and their needs and challenges in online teaching and between gender, faculty, years of online teaching experience faculty members, on the one hand, and their needs and challenges in online teaching On the other hand, there was no meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Development
  • Faculty Staff
  • Online Training
  • Allameh Tabataba’i University

نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image