فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22061/tej.2014.104

چکیده

چکیده:هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی است. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران  است که سازمان آموزش و پرورش تهران تعداد این دانش­آموزان را 2225 نفر اعلام کرد. از جامعه مذکور 62 دانش‌آموز از مدارس هوشمند و 62 دانش‌آموز از مدارس عادی انتخاب شد و مورد مقایسه قرار گرفت. روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه‌گیری هدفمند است زیرا نمونه‌های انتخاب شده باید بیشترین نزدیکی را به استانداردهای مدنظر داشته باشد. از پرسش‌نامه انگیزه پیشرفت هرمنس برای تعیین میزان انگیزه دانش‌آموزان دو گروه مدارس هوشمند و مدارس عادی استفاده شده است که تحقیقات قبلی برای این ابزار روایی و پایایی مناسبی ذکر کردند. در نهایت داده‌های به دست آمده با آمارهای توصیفی مانند فراوانی، میانه و میانگین و آزمون t دو نمونه‌ای مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این آزمون آماری نشان داد که هیچ تفاوت معناداری میان میزان انگیزه دانش‌آموزان مدارس هوشمند با مدارس عادی وجود ندارد و امکانات فاوا تأثیری بر میزان انگیزه دانش‌آموزان نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Comparison between the Motivation of Fifth Grade Students in Regular Elementary Schools & Smart Elementary Schools

نویسندگان [English]

  • Esmail Zarei Zavaraki
  • Ali Molazadegan

Allameh Tabatabayi University

چکیده [English]

Abstract: The aim of this study is to compare the level of motivation of fifth grade male students in regular elementary schools and smart elementary schools. The design of this study is causal-comparative and the statistical population includes all the fifth grade male students of Tehran’s elementary schools. The Organization of Education of Tehran announced that the number of these students is 2225 students. 62 students from regular schools and 62 students from smart schools were selected and compared. The sampling method used in this study is purposive sampling and the reason behind choosing this method was to select those samples that were closest to the standards. Since the previous studies had published good reviews about the reliability and validity the Hermans Achievement Motivation Questionnaire, it was used to measure the level of motivation of students in both regular and smart schools. Finally, the collected data and descriptive statistics including frequency, median, mean and two independent samples t-test were analyzed. This statistical test showed that there is no significant difference between the level of motivation of students in smart schools and regular schools and the comprehensive system of information and communication technologies facilities has not had any influence on increasing students’ motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Motivation
  • Smart Schools
  • Regular Schools