فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نیازهای اساسی انسان در ابعاد مختلف اجتماعی ، عاطفی ، هوشی و جسمی، اما محیط یادگیری امروزی از دستیابی به فضای زنده و فعال ، مکان برای مواجهه ، تجربه کردن و ... دور است. مطالعات مختلف نشان می دهد حس جمعی، بیشترین میزان تاثیر را در مشارکت افراد در عملکرد محیط دارد. حس جمعی امری چند بعدی است که مکان باید بستری برای حس جمعی بین کاربران باشد. بر اساس ادبیات موجود، الگوی پنج بعدی غنای مکان، پیوندهای اجتماعی و تعامل، فعالیت جمعی، امنیت و حس تعلق و هویت به عنوان یکی از موثرترین معیارها جهت بر آورد حس جمعی استخراج گردید. جهت ارزیابی الگوی نظری، سه مدرسه از میان مدارس دبیرستان تهران انتخاب گردیدند و پرسشنامه های مناسب در آنها توزیع شد. نمونه تحقیق نیز 750 نفر هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی استخراج شده اند. در این مقاله که از روش تحلیل محتوا در بخش نظری برای دسته بندی دیدگاهها و روش مطالعه موردی برای انجام تحقیق استفاده گردیده است. شیوه ی پژوهش پایه ی این مقاله، تحلیل عاملی است. سپس بار عاملی هر سنجه در الگوی نظری تعیین شد و در نهایت 11 راهکار نهایی برای طراحی فضای آموزشی تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of quality of closed educational space on the amount of user sense of community

نویسندگان [English]

  • M. Arghiyani 1
  • seyed abass agha yazdanfar 2
  • M. Feizi 3

1 PhD Student, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

3 School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Given the basic human needs in various social, emotional, intelligence and physical dimensions, the present learning environment is far from reaching the living and active space to encounter, experience, etc. Different studies indicate that the sense of community has the greatest impact on the individual participation in the environmental performance. The sense of community is multidimensional. According to the available literature, the five-dimensional model, consisting of the richness of place, social ties and interaction, collective activity, security and sense of belonging, and identity, is considered as one of the most effective criteria for estimating the sense of community. To assess the theoretical model, three schools were selected from high schools of Tehran City, and appropriate questionnaires were distributed among them. The research sample included 750 individuals who were selected using a multistage cluster sampling method. The results indicated that the content analysis method was used for classification of views in theoretical section; and the case study method was applied for conducting the research. The research method was a factor analysis, The factor loading of each measure determined in the theoretical model, and ultimately, 11 final solutions were explained for designing the educational space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed educational space
  • Sense of community
  • Dimensions of sense of community
  • Factor analysis
  • design

[1] Waxman, L. (2004). More than coffee: an examination of people, place, and community with implications for design(Unpublished doctoral dissertation), Florida State University, Florida. 

 

[2] Chemsak, J.S. (2010).The social logic of school design: japans learning environments in comparative perspective (Unpublished doctoral dissertation). Columbia University , New York. 

 

[3] Yelland,N.(2007).Shift to the future: Rethinking learning with new technologies in education. New York: Routledge. 

 

[4] Rivlin, Leanne G. & Weinstein, Carol S. (1984). Educational issues,schoolsettingsandenvironmental psychology. Journal of environmental psychology, 4(4), 347-364. 

 

[5] Newburgh Schulz, Christine, (2002), Architecture: presence, panguage and place (Trans. A. Seyyed-Ahmadian), Tehran: Memar Nashr Publication. [In Persian]

 

[6] Wasley, P. A., et al.(2000). Small Schools: Great strides, a study of new small schools in Chicago. New York: The Bank Street College of Education.

 

[7] Glynn,T. J. (1981).Psychological sense of community: Measurement and application. Human Relations, 34(9), 780-818. 

 

[8] McMillan, D. W, & Chavis, D. M. (1986).Sense of community: A definition and theory. Journal of community psychology, 14(1), 6-23. 

 

[9] Tonkiss, F.(1968).Space, city and social theory, Translated by Dr. Hamidreza parsi, Arezou aflatouni, Tehran : Tehran university press. [In Persian]

 

[10] Lang, J. (1938).Creating architectural theory: The role of the behavioral sciences in environmental design. (Trans. A. Einifar), Tehran: Tehran University Press. [In Persian]

 

[11] Lizak, M.,V. (2003). Sense of community among Ukrainian catholic young adults: A qualitative view (Unpublished doctoral dissertation),The university of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 

 

[12] Campos, A., L. (1999). HOW sense of community relates to recycling participation (Unpublished master’s thesis).Michigan state university, East Lansing, Michigan. 

 

[13] Morris Hyde, M.(1998). Local sentiments in urban neighborhoods: Multilevel models of sense of community and attachment to place (Unpublished doctoral dissertation), University of Maryland, College Park, Maryland.

 

[14] Nasar, J. L, & Julian, D. A. (1995). The psychological sense of community in the neighborhood, Journal of American Planning Association, 61(2), 178-184. 

 

 [15] Bishop B J, et al. (2002). Psychological sense of community research, applications, and implications(1d ed.). New York: Springer science.

 

[16] Francis, J., et al. (2012). Creating sense of community: The role of public space. Journal of Environmental Psychology, 32(4), 401- 409. 

 

[17] Vrail as Bateman, H. (1998). Psychological sense of community in the classroom: relationships to students’ social and academic skills and social behavior (Unpublished doctoral dissertation), Vanderbilt university, Nashville, Tennessee. 

 

[18] Pasalar,C.(2003). The effects of spatial layouts on students relations in middle schools: Multiple case analysis(Unpublished doctoral dissertation), North carolina state university, Raleigh, North Carolina. h

 

[19] Marie Soukup, C. (2009).Student sense of community on middle-school teams (Unpublished doctoral dissertation), Illinois university, DeKalb, Illinois.

 

[20] Wighting,M,J.(2002). The effect of technology on urban high school students sense of classroom community (Unpublished doctoral dissertation),Old Dominion University, Norfolk, Virginia.