فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. تاثیر آموزش مهارت های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه داوزدهم

ناصر کریمی؛ حسین واحدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4979.2146

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم می باشد. روش این پژوهش از نوع طرح نیمه آزمایشی بود که در آن نمونه ای شامل دو کلاس 36 نفره از دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی-فیزیک آموزش و پرورش ناحیه 1 تبریز انتخاب شدند. پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
2. ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4844.2127

چکیده
  پیشینه و اهداف: الگوهای شکلی ظرفیتی بی­نظیر برای ارتقای تفکر تابعی دارند. تعمیم الگوها در ریاضیات مدرسه ای مسیری برای ارتقای تفکر تابعی در نظر گرفته می شود. مفهوم متغیر یکی از مفاهیم مطرح در تعمیم الگوهاست. توجه به الگوهای شکلی فرصتی را فراهم می­کند تا دانش­آموزان معنای متغیرها و چگونگی استفاده از آنها را درک کنند. استدلال نیز ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
3. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان)

مریم راشکی؛ محبوبه عرب عنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.4937.2143

چکیده
  اهداف: یاددهی- یادگیری برای توسعه خلاقیت و پایداری از ضرورت‌های شهرهای امروزی است و محیط یادگیری هوشمند برای پاسخ به نیازهای جامعه دانش‌محوری جدید در طراحی شهر هوشمند ایجاد شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر طراحی شهر هوشمند با رویکرد آموزشی می‌باشد.روش: در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
4. شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش-بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران

فریده کامیاب کهران؛ محمود طباطبایی؛ مجید اسدی فارسانی؛ مسعود احمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.3719.1928

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرشبافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران است. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام کسانی هست که از هنر فرش‌بافی استقبال میکنند. بنابراین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فراگیران و متخصصین رشته فرش در فرهنگسراهای شهرداری تهران است و روش نمونهگیری ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
5. تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش آموزان

زهرا کلانترنیا؛ احمد شاهورانی؛ محمد حسن بهزادی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ محمدرضا مردان بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5931.2307

چکیده
  پیشینه و اهداف: تربیت افراد خلا‌ق یکی از اهداف مهم نظام‌های آموزشی است، بی شک بکارگیری الگوهای آموزشی متناسب با محتوای آموزشی، فراهم‌کننده بستر مناسبی جهت تحقق این هدف است. الگوهای بدیعه‌پردازی و5E منجر به افزایش خلاقیت دانش‌آموزان می‌گردند. در الگوی بدیعه‌پردازی فرد تلاش می‌کند تا با دید تازه ایی به مساله بنگرد و آن را به وسیله ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
6. توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی

نرگس یافتیان؛ محمد رضا انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5808.2284

چکیده
  پیشینه و اهداف: درک مفاهیم ریاضی بدون تأکید بر استدلال غیر‌ممکن است و جنبه ابزاری و رویه‌ای پیدا می‌کند و چنان‌چه ریاضیات به جای مجموعه‌ای از رویه‌ها، به عنوان یک علم مستدل یاد گرفته شود، راحتتر می‌تواند بازآفرینی شود. از طرف دیگر، هدف هر سیستم‌ آموزشی آماده کردن دانش‌آموزان برای زندگی اجتماعی است؛ به طوری که آنها قادر باشند ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
7. بررسی اشتباهات دانش آموزان در ساده کردن عبارت های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی

نوشین فرامرزپور؛ محمدرضا فدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2020.5045.2158

چکیده
  یشینه و اهداف: ریاضی یکی از دروسی است که در برنامه درسی برای همه دانش­آموزان در نظر گرفته شده است. یکی از نگرانی­های متخصصین آموزشی و معلمان ریاضی این است که چرا دانش­آموزان در دوره اول متوسطه با روبه رو شدن با مباحث جبری در ریاضی دچار افت تحصیلی می­شوند. این در حالی است که در ایران همه دانش­آموزان باید جبر را یاد بگیرند، و معلمان ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
8. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمدرضا نیلی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 671-684

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4951.2141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه است. این تحقیق به شکل کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسانه صورت گرفته است. جامعه پژوهش، شامل معلمان سرگروه درس کار و فناوری بود که برای نمونه‌گیری آن از روش هدفمند از نوع معیاری استفاده شد و با مصاحبه عمیق با 13 نفر از شرکت کنندگان در پژوهش مصاحبه‌ها تا حد ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
9. سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا

نرگس یافتیان؛ مریم شایان

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.5138.2177

چکیده
  هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر، بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌نهم متوسطه اول شهرستان نجف‌آباد و نمونه شامل 266 دانش‌آموز دختر و پسر می‌باشد که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گیری یک آزمون محقق ساخته شامل 8 مسئله، مشتمل بر 14 سؤال است که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید شد. این پژوهش، سواد ریاضی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
10. فراتحلیل اثربخشی فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی

راضیه علی دهی راوندی؛ محمدصادق طاهرطلوع دل

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4891.2139

چکیده
  با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه مطالعات مربوط به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام یافته در زمینه بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی، پژوهش-هایی است که به بررسی تاثیر استفاده ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
11. رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

نیلوفر فرج پور؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ موسی جاودان

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 897-903

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3438.1873

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر آزمایش رابطه علی متغیرهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم شهر داراب بود. روش پژوهش همبستگی بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی 390 نفر (194 دختر و 196 پسر) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، نگرش سنج تحصیلی و آزمون محقق ساخته ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
12. بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 831-843

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3384.1879

چکیده
  عبارت های جبری بخش مهمی ازجبر است و درک عمیق این مفهوم و کسب مهارت دست ورزی با عبارت های جبری بستر لازم برای حل مسائل جبری را ایجاد می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی درک دانش اموزان پایه های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم در عبارت های جبری است. تعداد 400 نفر از دانش آموزان پایه های هفتم،هشتم و نهم شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
13. مطالعه عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک تکلیف توانایی فضایی با استفاده از نظریه SOLO

سعید حق جو؛ ابراهیم ریحانی

دوره 13، شماره 3 ، تابستان 1398، ، صفحه 639-653

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3687.1918

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی توانایی مهارتهای فضایی دانش آموزان در حل یک تکلیف و تجزیه و تحلیل پاسخهای آنها بر اساس طبقه بندی سولو است. نظریه سولو یکی از نظریه های آموزش ریاضی است که کاربرد زیادی در شناخت ما از درک و فهم دانش آموزان و یادگیری ریاضی دارد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. سؤالی از آزمون استاندارد پردو(Purdue) در مورد تجسم ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
14. تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان

زینب باقری نجف اباد؛ جلال رحیمیان

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 259-268

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2887.1761

چکیده
  پژوهش حاضر مطالعه‌ای میدانی است که به بررسی و تحلیل محتوایی متون کتاب‌های زبان‌فارسی (آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان) از نظر تناسب آن‌ها با سن زبان‌آموزان پرداخته‌است، نمونه‌ای تحقیق حاضر را تعداد 50 زبان‌آموز آموزش زبان‌فارسی تشکیل می‌دهند که با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته داده‌های تحقیق جمع‌آوری ‌شده­اند. ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
15. تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 349-361

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3629.1910

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز مبتنی بر برنامه درسی آزمایشگاه شیمی عمومی1 طراحی شده با این اصول و بررسی تاثیر فعالیت عملی بر میزانیادگیری و نگرش دانشجومعلمان نسبت به اصول شیمی سبز می‌باشد. دوره آموزشی شامل دو آزمایش در آزمایشگاه شیمی عمومی 1 بر مبنای  اصول شیمی سبز می‌باشد. این آزمایش‌ها عبارتند از تعیین رابطه جرمی مولی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
16. ارزشیابی نمودهای رویکرد ارتباطی در کتاب انگلیسی (1) دورۀ اول متوسطه ایران

رضا نجاتی؛ زهرا چراغی؛ اعظم ناصری

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، ، صفحه 41-53

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3236.1826

چکیده
  نویسندگان ارجمند در پیشگفتار کتاب زبان انگلیسی پایۀ هفتم گفته‌اند که این کتاب با «رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه» تألیف شده است.، این پژوهش به بررسی تمام دروس، تصاویر، متن و تمرین‌های این کتاب بر پایه مؤلفه‌های رویکرد ارتباطی و میزان کارآمدی آن پرداخته است و محقق بر آن است تا میزان انطباق محتوای کتاب را با اصول و اهداف رویکرد ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
17. بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

دوره 12، شماره 3 ، تابستان 1397، ، صفحه 273-290

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2922.1742

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی درک دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته تجربی و ریاضی از مفهوم حد بر اساس نظریه APOS است. نظریه APOS یک نظریه یادگیری است که بیشتر در ریاضیات دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نظریه درک دانش‌آموزان از مفاهیم را در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند و قادر است ساختارهای ذهنی که شخص به‌منظور درک مفهوم می‌سازد را مدل‌سازی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
18. بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

دوره 11، شماره 3 ، تابستان 1396، ، صفحه 193-207

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.680

چکیده
  زش اصولی و مناسب و توأم کردن علم و فن در هنرستان‌های کشور در شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد. در این خصوص تطابق محتوای آموزشی دروس فنی با نیازهای صنعت امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش انطباق محتوای آموزش­ دروس تخصصی رشته کابینت­سازی چوبی هنرستان‌های کاردانش با نیازهای صنعت موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
19. پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

دوره 11، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 149-160

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2017.634

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی تجربه زیستة چرخة مدل­سازی دانش­آموزان با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی است. برای این منظور، از یک مسأله با عنوان «نان محلی و نان شهری» استفاده ‌شده است که حاصل تجربة 3 سالة نویسنده اول، در یکی از روستاهای واقع در محدودة جنوب شرقی ایران بوده است. در این پژوهش، از نمونه­گیری هدفمند استفاده ‌شده و تا ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
20. تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف

نرگس یافتیان؛ آرزو بشیر

دوره 11، شماره 1 ، زمستان 1395، ، صفحه 21-33

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.607

چکیده
  : هدف این مقاله ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایة هفتم فصل جبر و معادله از نظر توجه به سطوح شناختی اندرسون، اهمیت به خلاقیت از طریق انطباق باعوامل خلاقیت گیلفورد، مهارت­های ذهنی گانیه و چرخة خلاقیت پلسک، همچنین تحلیل از نظر توزیع مسائل زمینه­مدار است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده و جامعة آماری آن کتاب ریاضی پایة هفتم است. ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
21. آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1395، ، صفحه 291-304

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.551

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آموزش شیمی سبز با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمیمتوسطه است. طرح آزمایشی از نوع پیشآزمون- پسآزمون بوده است. انتخاب دبیرستان محل اجرای طرح و انتخاب کلاس ها و اختصاص آنها به گروه های آزمایش و کنترل تصادفی است و دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر جعفرآباد می باشد. روش کار پژوهش در دو مرحله ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
22. طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه)

طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد هاشم رضایی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، ، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.494

چکیده
  این پژوهش، طراحی الگوی  برنامه­های پس از مدرسه در فضای مجازی را برای دانش­آموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران در سال92-1391مورد بررسی قرار داده است. در این چهارچوب مؤلفه‌های اصلی الگو به منظور تعیین نیازها وعوامل اصلی تعیین­کنندة برنامه‌های پس از مدرسه در فضای مجازی، شناسایی و روابط بین آن­ها مورد مطالعه و بررسی قرار ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
23. مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89

عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، ، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.490

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی براساس طبقه­بندی بلوم در حیطه‌شناختی و مقایسة آن با حیطه‌شناختی آزمون تیمز 2007 انجام شده‌است. جامعة آماری این تحقیق کل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی سال 89-90 با 156 صفحه، 4 بخش و 14 فصل می‌باشد که پژوهشگران به منظور به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، جامعة آماری ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
24. مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی

سید رسول عمادی؛ نیره زنجانی مسکن

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، ، صفحه 111-119

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.492

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی پایة دوم متوسطه است. این تحقیق از نوع مطالعات شبه‌تجربی می­باشد و جامعة آماری آن‌ را کلیة دانش‌آموزان کلاس‌های پایة دوم متوسطة دولتی دخترانه ناحیة دو شهر زنجان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی ...  بیشتر

فناوری آموزش- دوره متوسطه
25. بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

دوره 9، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 267-278

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2015.379

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تجارب معلمان و دانش­آموزان دوره­ی متوسطه در استفاده از فنآوری بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران و دانش­آموزان دوره متوسطه شهر بهبهان بود. بنابراین بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته با هشت معلم و شش ...  بیشتر