فصلنامه علمی
اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تبیین جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی– یادگیری مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مهشید ترکمان اسدی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 237-249

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.2799.1718

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش‌های مربوطه تاثیرگذار بوده‌است. هدف پژوهش حاضر ، مطالعه نظام‌مند و ارائه ترکیبی از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام‌مند انتخاب، واکاوی ...  بیشتر

اموزش الکترونیکی- مجازی
2. سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس

دوره 13، شماره 1 ، زمستان 1397، ، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3061.1777

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی جامع عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی جهت ارائه یگ الگوی جامع برای موفقیت یادگیری الکترونیکی می­باشد. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن، سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش، کلیه مقالاتی هستند (85 مقاله) که از سال 2007تا 2017در مورد عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در مجلات معتبر و با کلمات کلیدی مشخص، یافت ...  بیشتر