نویسنده = فریده کامیاب کهران
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دورههای کوتاه مدت آموزش فرش-بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

فریده کامیاب کهران؛ محمود طباطبایی؛ مجید اسدی فارسانی؛ مسعود احمدخانی