نویسنده = زهرا ابوالحسنی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی


2. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 189-198

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور