فصلنامه علمی
بررسی کتب درسی
1. آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی

دوره 14، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 553-565

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.4216.2027

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب‌های موجود در اجرای برنامه درسی کار و فناوری می‌باشد. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود که با استفاده از ابزار مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر تمامی معلمان کار و فناوری مناطق مختلف کشوری بود که 20 نفر از آنان از طریق نمونه‌گیری در دسترس تا رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

2. شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی

زهرا ابوالحسنی؛ محمد جوادی پور

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 189-198

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3713.1925

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه‌ای معلمان با تاکید بر دیدگاه سازنده‌گرایی و همچنین میزان شایستگی حرفه‌ای سازنده‌گرایی معلمان مقطع متوسطه اول می‌باشد. روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی بخشی پیمایشی و همچنین در بخشی دیگر همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه شایستگی حرفه‌ای سازنده‌گرایی ...  بیشتر