فصلنامه علمی
فناوری آموزش- دوره ابتدایی
1. تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

دوره 13، شماره 4 ، پاییز 1398، ، صفحه 279-290

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3670.1916

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس دانش آموزان مدارس هوشمند در درس ریاضی بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در قسمت تحقیق کمی از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ ...  بیشتر